REGULAMIN
VII Ogólnopolskiego Czempionatu Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

 1. Organizator:
  Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie
  Stado Ogierów w Łącku - Stado w Kętrzynie
  Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Koni w Olsztynie


 2. Data i miejsce
  26-27 lipca 2008 r. - Stado Ogierów w Kętrzynie


 3. Katalog koni wystawianych w czempionacie sporządzony jest przez Polski Związek Hodowców Koni w oparciu o dokumenty hodowlane znajdujące się w Okręgowych / Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać do Polskiego Związku Hodowców Koni w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2008 r.


 4. W czempionacie mogą brać udział konie urodzone w Polsce, które spełniają warunki wpisu do księgi głównej koni rasy polski koń zimnokrwisty. Oceniane konie będą pokazywane w ręku, w stępie i kłusie (na trójkącie o wymiarach 30×30), w następujących klasach:
  • I - klaczki 1-roczne
  • II - ogierki 1-roczne
  • III - klaczki 2-letnie
  • IV - ogierki 2-letnie
  W klasach koni rocznych mogą startować klacze i ogiery urodzone od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r., natomiast w klasach dwulatków obowiązuje jeszcze zasada, że konie urodzone w IV kwartale zaliczane są do następnego rocznika. Organizator ogranicza ilość koni maksymalnie do 50 sztuk.


 5. Oceny koni dokonuje Komisja powołana przez Komisję Księgi Stadnej. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne, nie przewiduje się odwołań.


 6. Ocena koni:
  • ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni,
  • w ocenie indywidualnej koni komisja stosuję skalę od 1 do 10 pkt. za następujące elementy:
   • typ
   • pokrój
   • stęp
   • kłus
   • kondycja, pielęgnacja i ogólne przygotowanie konia do czempionatu, w tym sposób prezentacji na trójkącie.

  Skala ocen:  
  10 pkt. - doskonała 5 pkt. - mierna
  9 pkt. - bardzo dobra 4 pkt. - niedostateczna
  8 pkt. - dobra 3 pkt. - prawie zła
  7 pkt. - zadawalająca 2 pkt. - zła
  6 pkt. - dostateczna 1 pkt. - bardzo zła

  W przypadku jednakowej liczby punktów o pierwszym miejscu zdecyduje najwyższa liczba punktów przyznanych za typ. O ile ocena za typ będzie się również pokrywała u wszystkich sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zdecyduje wyższa ocena za ruch.

 7. Komisja oceny wybiera czempiona i wiceczempiona każdej klasy.
  Do czempionatu ogierów kwalifikują się te ogiery, które zajęły I i II miejsce w klasach II i IV. Spośród czempionów tych klas wybierany jest czempion ogierów, a następnie spośród pozostałych 3 koni wybierany jest wiceczempion oraz zdobywca trzeciego i czwartego miejsca. Według identycznych zasad wybierane są czempionka i wiceczempionka klaczy (klasy I i III). Dla tak wybranych 4 najlepszych ogierów oraz 4 najlepszych klaczy Polski Związek Hodowców Koni przyznaje nagrody pieniężne, odpowiednio w wysokości: 1000 zł, 900 zł, 800 zł oraz 700 zł do równego podziału między hodowcę i właściciela konia.
  Dla nagrodzonych koni organizator przewiduje nagrody rzeczowe i honorowe.


 8. Konie dowiezione na czempionat muszą być zaopatrzone w paszport, z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.


 9. Wszystkich wystawców obowiązuje schludny ubiór odpowiedni przy prezentacji koni oraz regulamin panujący na terenie SO w Kętrzynie.


UWAGA!!
Wpisowe w wysokości 100 zł (boks, słoma) należy wpłacić na miejscu w Stadzie przed rozpoczęciem czempionatu.

Organizatorzy czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni, noclegów oraz nie odpowiadają za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania czempionatu.

W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z SO w Kętrzynie i W-MZHK w Olsztynie, w sprawie katalogu - z Polskim Związkiem Hodowców Koni.